• Gottsundabadets trivsel- och ordningsregler

  För att alla som besöker oss ska få en så trevlig och säker badupplevelse som möjligt vill vi att du följer våra ordnings- och trivselregler.

  Allmänna ordningsföreskrifter

  Den som gör åverkan på lokaler, byggnader eller andra besökares ägodelar kan göras ersättningsskyldig.

  Fyrishov/Gottsundabadet ansvarar inte för kvarglömda eller borttappade saker.

  Alla former av bollspel i korridorer och kringutrymmen är förbjudet.

  Skateboards, kickboards och cyklar får ej medföras/användas inomhus.

  Djur är inte tillåtna inomhus och/eller på sommarbadet (undantaget ledarhund).

  Det är förbjudet att förtära medhavd alkohol på Gottsundabadet.

  Om ovanstående punkter inte efterföljs och/eller annan misskötsel sker som exempel störande
  av allmän ordning har företagets medarbetare (eller annan av företaget anlitad person,
  exempelvis ordningsvakt) rätt att avhysa besökaren från anläggningen med omedelbar verkan.

  I baden gäller dessutom följande säkerhets- och hygienanvisningar

  Barn och ungdomar utan sällskap av vuxen medföljare ska ha fyllt 12 år , kunna simma samt kunna tillgodogöra sig gällande säkerhetsinstruktioner. Alternativt ska en medföljande simkunnig vuxen, minst 18 år, finnas med som ansvarig under hela vistelsen. Den medföljande ska vara ombytt och redo att ingripa vid behov. Max 3 barn under 12 år per vuxen medföljande tillåts.

  Du besöker badet under eget ansvar. Badvakta varandra och var uppmärksamma på bassängernas olika djup, djupen finns noterade vid poolkanten.

  Alla badbesökare betalar entréavgift. Entrébiljett/-kort ska alltid registreras vid inpasseringsläsaren vid entrén.

  Alla års- och periodkort är personliga. Vid begäran ska legitimation kunna uppvisas.

  Förbud att fotografera/filma gäller i samtliga omklädningsrum. För övriga badutrymmen krävs särskilt tillstånd.

  Duscha och tvätta dig med tvål, utan badkläder, innan du badar i bassäng eller bastu.

  Alla måste bära badkläder avsedda för bad.

  Användande av alla typer av underkläder i badet är förbjudet.

  Respektera skogränsen, ta av och sätt på skorna på rätt sida. Vi rekommenderar att du låser in skorna i skåpet.

  Av brandsäkerhetsskäl parkeras barnvagnar utanför omklädningsrummet.

  Lås in dina värdesaker i avsedda värdefack i badet.

  På relaxbad och gym är åldersgränsen 16 år.

  I gymmet gäller följande regler

  Alla besökare till gymmet betalar entré, kompisar får vänta utanför.

  Använd träningskläder och träningsskor.

  Lämna ytterkläder i omklädningsrummet, inga ytterskor i gymmet.

  Stäng av mobilen.

  Häng tillbaka vikterna efter dig.

  Torka av maskiner/bänk efter dig.

  Använd papperskorgen för snus och skräp.

  Public policy Gottsundabadet

  A person who causes damages to the premises, buildings or other visitors possessions may face liability.

  Gottsundabadet will not take responsibility for any items left on the premises.

  All forms of ball games are strictly forbidden in corridors and foyers.

  Skateboards, kickboards and bicycles are not to be used/brought indoors.

  Animals are not permitted indoors and/or in the outdoor pool area (with the exception for guide dogs).

  Consumption of alcohol brought into Gottsundabadet  by a private person is strictly forbidden.

  In case of breach of above mentioned rules and/or any other delinquencies, for example disturbance of Public order – employees at Gottsundabadet (or other staff allocated by Fyrishov such as security guards) have the right to evict visitors from the premises with immediate effect.

  Public guidelines for increased swim safety

  In addition, the following safety and sanitary instructions are enforced in the swimming pool area Children and youths, not accompanied by an adult, must have turned 12 years old, be able to swim and assimilate existing safety rules. Alternatively an adult (minimum 18 years of age), whom is a competent swimmer, must accompany and take the responsibility for the minor at all times. The accompanying adult must wear swim clothing and be ready to intervene when needed. Maximum 3 children under 12 years old per accompanying adult allowed.

  You visit the swimming pool at your own risk. Pay attention to others and to the different depths of the pool. Depths are marked on the edge of the swimming pool.

  All visitors to the swimming pool must pay the entrance fee. Registration of entrance ticket/card must always be made at the card reader at the entrance. All year – and period cards are personal. Visitors must be able to provide a valid identity card.

  It is strictly forbidden to photograph/film in all changing rooms. A special permit is required in all other swimming pool areas.

  Shower, without swim wear, and wash yourself with soap before you enter the swimming pool or sauna.

  Swim wear intended for use in the swimming pool must be worn by all visitors. This includes swim shorts, bikinis, swim suits or burkinis.

  Use of all kinds of underwear is strictly forbidden in the pool area.

  Respect the ’no shoes’ area. Take your shoes off and place them at the right side of the line. Putting your shoes in a locker is recommended.

  In accordance with fire safety, all prams are placed outside the changing rooms.

  Valuables may be locked in assigned safety boxes in the swimming pool area.

  Users of the relax and gym area must be a minimum of 16 years old.